Regulamin

Zasady ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.empireum.com.pl

2. Sprzedawcą jest Piotr Dopieralski dostępny pod adresem ul. Chotomowska 30,
05-110 Jabłonna
prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej firmą EMPIREUM Dopieralski Piotr podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 9561697598, REGON : 871253324 zwany także zamiennie „ usługodawcą”.

3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu e-mail: info@empireum.com.pl

- telefonicznie: 48 22 782 44 74, 48 503 032 313,

- faksem: 48 22 826 45 08

4. Zakres działalności Sprzedawcy obejmuje sprzedaż hurtową wyrobów medycznych.

5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

6. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Warunki techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące:
każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu:
Internet Explorer (od wersji 9.0), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

 

Definicje

 

1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

2. Kodeks cywilny- ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U z 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.)

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedmiot transakcji – towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

5. Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.)

6. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.empireum.com.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

7. Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego.

9. Sprzedawca – podmiot oferujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

10. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości ich opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

Zamówienia są przyjmowane:

  • poprzez sklep internetowy – klikając w ikonę koszyk umieszczoną przy towarze. Po włożeniu wszystkich towarów do koszyka należy wybrać ikonę "Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Wykonanie tej czynności rodzi po stronie klienta obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
  • telefonicznie – pod numerem telefonu 0 22 826 45 08 (w godz. 8.00-14.00 od pon. do pt. )
  • faxem - pod numer 0 22 826 45 08 podając nazwę produktu, ilość, oraz dane Klienta wraz z numerem telefonu.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, podając dane kontaktowe, w tym dokładny adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Realizacja zamówienia

 

1. Poprawnie złożone zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone telefonicznie lub wiadomością e-mail na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia oraz przyjęciu go do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży.

2. Jeżeli opisana wyżej procedura finalizowania zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

3. Jeżeli zrealizowanie zamówienia przez sprzedawcę nie jest możliwe klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

Sposoby i terminy płatności

 

1. Dokonując zakupu towaru klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

2. Płatności za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem przelewu na konto Sprzedawcy  Raiffeisen POLBANK 43 1750 0012 0000 0000 1341 7048  lub przy odbiorze przesyłki.

3. W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówienie będzie realizowane po dokonaniu wpłaty na konto Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na konto (przy wyborze tej formy realizacji zamówienia) w terminie 14 dni, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki, zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu zamówienia.

Czas realizacji zamówienia, sposoby i terminy dostawy

 

1. Okres realizacji Zamówienia wynosi 48h od w przypadku towarów posiadanych przez sprzedawcę na stanie magazynowym, o czym informuje pole „dostępność”. Jeśli Sprzedawca nie posiada towaru na stanie magazynowym, w polu „dostępność” określony jest termin realizacji w dniach.

2. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć termin dostawy.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

  • Przesyłka kurierska UPS
  • Odbiór osobisty

4. Termin dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi od 1-2 dni, a w przypadku przesyłki pocztowej 2-7 dni.

5. Koszty dostawy ponosi Klient. W przypadku zamówień przekraczających kwotę 500,00 zł netto koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub odebrania go przez wskazaną przez konsumenta osobę trzecią. W przypadku dostarczania towaru osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej dostarczonej rzeczy (partii, części). W razie umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin ten liczy się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

2. Do zachowania terminu oznaczonego w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy Sprzedawcy lub info@empireum.com.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru).

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem środków do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

9. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Procedura reklamacyjna

 

1. Towar dostarczany przez sprzedawcę objęty jest gwarancją. Szczegóły dotyczące warunków gwarancji i serwisu określone są w załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia) są określone w kodeksie cywilnym.

3. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza czy opakowanie zawierające zamówiony towar nie zostało uszkodzone. Jeśli Klient zauważy uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzenia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. 

4. Po odebraniu prawidłowo zapakowanej przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

5. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub info@empireum.com.pl

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

7. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy.

8. W przypadku zaginięcia przesyłki z winy osób trzecich, sprzedawca zastrzega sobie 30 dni roboczych na wyjaśnienie.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może zwrócić się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży jest Sprzedający.

2. Sprzedający gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

3. Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru,

w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta, w tym celu prosimy o informację na adres e-mail: info@empireum.com.pl.

7. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnione zostały Klientom w na stronie sklepu w zakładkach: Polityka prywatności i Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie wpływającym na realizację postanowień regulaminu.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego oraz dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta.